Skip to content
Quick exitFirst NationsTranslationsGet helpSearch

Liên lạc với chúng tôi

Nước Úc tự hào là một quốc gia công bằng. Tiếc thay, đôi khi có những người bị đối xử bất công chỉ vì ngoại hình, nguồn gốc hoặc niềm tin. Tiểu bang Victoria có nhiều luật nhằm bảo vệ cho người dân không bị đối xử bất công và Ủy hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria (the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission) giúp cho những người bị đối xử bất công. Hãy tìm hiểu về quyền của quý vị và làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị.

An older Vietnamese couple work together on a laptop.
Sơ lược về Ủy hộiSơ lược về quyền của quý vịChúng tôi có thể giúp quý vịLiên lạc với chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi

Nhân viên của Ủy hội làm việc từ 10 giờ sáng – 4 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng bất cứ ngôn ngữ nào để hỏi thông tin hoặc khiếu nại.

Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên để giúp quý vị miễn phí, kể cả thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.

Hãy gọi số 1300 152 494 để nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch viên.

Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi:

Was this page helpful?
Please select Yes or No and the second form section will appear below:

Address
Level 3, 204 Lygon Street Carlton Victoria 3053

General enquiries
enquiries@veohrc.vic.gov.au

Reception
1300 891 848

Enquiry line
1300 292 153 or (03) 9032 3583

Interpreters
1300 152 494

NRS Voice Relay
1300 555 727 then use 1300 292 153

Media enquiries
0447 526 642

The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission acknowledges that we work on the traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. We also work remotely and serve communities on the lands of other Traditional Custodians.

We pay our respects to their Elders past and present.