Skip to content
Quick exitFirst NationsTranslationsGet helpSearch

Sơ lược về Ủy hội

Nước Úc tự hào là một quốc gia công bằng. Tiếc thay, đôi khi có những người bị đối xử bất công chỉ vì ngoại hình, nguồn gốc hoặc niềm tin. Tiểu bang Victoria có nhiều luật nhằm bảo vệ cho người dân không bị đối xử bất công và Ủy hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria (the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission) giúp cho những người bị đối xử bất công. Hãy tìm hiểu về quyền của quý vị và làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị.

An older Vietnamese couple work together on a laptop.
Sơ lược về Ủy hộiSơ lược về quyền của quý vịChúng tôi có thể giúp quý vịLiên lạc với chúng tôi

Ủy hội là gì?

Ủy hội là một tổ chức độc lập, được thành lập với mục đích ngăn chặn tình trạng phân biệt đối xử, quấy nhiễu tình dục, và phỉ báng vì lý do chủng tộc và tín ngưỡng.

Chúng tôi giúp mọi người giải quyết khiếu nại về những hành vi bất công và chúng tôi cũng:

 • cung cấp thông tin về cơ hội bình đẳng và nhân quyền cho mọi người và các tổ chức
 • giáo dục và tham vấn cho các tổ chức hầu giúp họ trở nên công bằng hơn
 • thực hiện việc nghiên cứu và điều tra đối với hành vi phân biệt đối xử và quấy nhiễu tình dục nghiêm trọng
 • khuyến nghị Chính phủ Tiểu bang Victoria ban hành luật khắc khe hơn để bảo vệ người dân, và bảo đảm những luật lệ hiện hành của chúng ta có hiệu quả.

Làm thế nào Ủy hội có thể giúp tôi?

Chúng tôi có thể cho quý vị biết về quyền được đối xử công bằng của mình, hoặc quý vị có thể cho chúng tôi biết nếu quý vị bị đối xử bất công.

Chúng tôi có thể giúp chấm dứt hành vi đó và yêu cầu xin lỗi hoặc bồi thường cho quý vị.

Chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý nhưng chúng tôi có thể cho quý vị biết về quyền của mình và những luật lệ của Tiểu bang Victoria bảo vệ quyền của quý vị.

Những luật lệ này bảo vệ người dân không bị đối xử bất công trong sinh hoạt xã hội.

Chúng không liên quan đến hành vi nơi chốn riêng tư, chẳng hạn như sự việc xảy ra tại nhà.

Hãy tìm hiểu chúng tôi có thể giúp quý vị ra sao

Chúng tôi có thể giúp nếu quý vị bị đối xử bất công, bao gồm:

  • phân biệt đối xử
  • quấy nhiễu tình dục
  • phỉ báng vì lý do chủng tộc và tín ngưỡng
  • trù dập.

Chúng tôi có thể cho quý vị biết về Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm của tiểu bang Victoria.

Hãy tìm hiểu thêm về quyền của quý vị

Trường hợp nào thì Ủy hội không thể giúp tôi?

Chúng tôi không thể giúp nếu hành vi đó xảy ra tại nơi chốn riêng tư (ví dụ như tại nhà).

Chúng tôi không thể giúp đối với những thắc mắc về:

 • vấn đề thị thực (visa) hoặc di trú
 • những sự việc liên quan đến cảnh sát
 • những vấn đề liên quan đến các cơ quan của chính phủ liên bang (chẳng hạn như Bộ Nội vụ).

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm của tiểu bang Victoria nhưng chúng tôi không giải quyết những khiếu nại liên quan đến Hiến chương.

Nếu chúng tôi không thể giúp thì có những tổ chức khác có thể giúp quý vị:

Người tầm trú, tị nạn và di dân

Refugee Legal (Pháp lý cho Người tị nạn)
Điện thoại: (03) 9413 0100, từ 10 giờ sáng–2 giờ chiều, Thứ Tư và Thứ Sáu

Consumers’ rights (Quyền của Người tiêu thụ)

Consumer Affairs Victoria (Bảo vệ Người tiêu thụ Victoria)
Điện thoại: 1300 55 81 81

Bạo hành trong gia đình và tấn công tình dục

1800 Respect
Điện thoại: 1800 737 732
Thông dịch viên: 13 14 50

Vi phạm nhân quyền và khiếu nại về những cơ quan chính phủ tiểu bang Victoria

Victorian Ombudsman (Thanh tra viên tiểu bang Victoria)
Điện thoại (03) 9613 6222 hay 1800 806 314 (chỉ dành cho vùng nông thôn tiểu bang Victoria).

Trì hoãn về di trú, thị thực và quốc tịch, và các trung tâm tạm giữ

Commonwealth Ombudsman (Thanh tra viên Liên bang)
Điện thoại: 1300 362 072

Trợ giúp pháp lý

Victoria Legal Aid (Trợ giúp Pháp lý Victoria)
Điện thoại: 1300 792 387

Khiếu nại về hành vi của cảnh sát

Independent Broad-based Anti-corruption Commission (Ủy hội Độc lập Chống tham nhũng trên Toàn tiểu bang)
Điện thoại: 1300 735 135

Tenants’ rights (giúp cho những người thuê nhà ở)

Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria)
Điện thoại: (03) 9416 2577
Đường dây tư vấn cho người thuê nhà chính phủ: 1800 068 860

Sức khỏe của phụ nữ

Multicultural Centre for Women’s Health (Trung tâm Đa văn hóa cho Sức khỏe của Phụ nữ)
Điện thoại: 1800 656 421

Những vấn đề về an toàn nơi làm việc hoặc bắt nạt

WorkSafe Victoria (An toàn nơi Làm việc Victoria)
Đường dây tư vấn: 1800 136 089
Khẩn cấp: 13 23 60

Was this page helpful?
Please select Yes or No and the second form section will appear below:

Address
Level 3, 204 Lygon Street Carlton Victoria 3053

General enquiries
enquiries@veohrc.vic.gov.au

Reception
1300 891 848

Enquiry line
1300 292 153 or (03) 9032 3583

Interpreters
1300 152 494

NRS Voice Relay
1300 555 727 then use 1300 292 153

Media enquiries
0447 526 642

The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission acknowledges that we work on the traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. We also work remotely and serve communities on the lands of other Traditional Custodians.

We pay our respects to their Elders past and present.